Uthyrningspolicy

Regler för uthyrning av lägenheter hos Kragsta Drifts AB

Inledning
Ett påbörjat hyresförhållande med Kragsta Drifts AB är i bästa fall en början till en
långvarig relation där bägge parter skall vara nöjda med varandra.

Sammansättning av hyresgäster
Vår strävan är att sammansättningen av hyresgäster i görligaste mån ska spegla samhället i
stort. Kragsta Drifts AB skall verka för integration och motverka segregation.

Regler för uthyrning
Ett hyresförhållande inleds med att den blivande hyresgästen anmäler sitt intresse till
Kragsta Drifts AB, detta kan göras på flera sätt, bl.a. genom e-post, från hemsida eller att
man står på Kragsta Drifts AB:s kölista. Arbetssättet får inte innebära att urvalsprocessen
fördröjs onödigt. Flexibla lösningar måste kunna användas där risker för hyresförluster
finns, t.ex. då flera intressenter tackat nej till en bostad.
Målsättningen skall vara att hyresgästen ska kunna flytta in så snart som möjligt. Det är
viktigt att lägenheterna fördelas enligt enkla och väl kända regler så att godtycke undviks. I
vissa fall tillämpas förturer och dessa beviljas endast av VD

Lista över bedömningskriterier vid urval av hyresgäster.

1. Kragsta Drifts AB tar kreditupplysning och för att komma i fråga för att hyra bostad
får man inte ha skuld till företaget eller ha betalningsanmärkningar. Borgenär kan
användas och då efter de regler som konsumentverket uppställt. Avsteg i detta
avseende kan endast beviljas av VD.

2. Kragsta Drifts AB skall även bedöma om de ekonomiska resurser som den/de
sökande har är rimlig i förhållande till hyrans storlek.

3. Kragsta Drifts AB skall förvissa sig om att det är ett rimligt antal personer som skall
bo i bostaden.

4. Varje ny hyresgäst skall i normalfallet träffa en representant för Kragsta Drifts AB
och beredas tillfälle att bese bostaden.

5. Hyresgästen skall, där Kragsta Drifts AB så efterfrågar, kunna lämna positiva
referenser från tidigare hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar. Kragsta Drifts AB
skall också aktivt söka referenser från tidigare grannar etc. om det är fråga om
intern omflyttning.

6. Första hyran skall alltid vara betald innan inflyttning får ske.

7. Slutligen är det Kragsta Drifts AB som väljer vem som blir hyresgäst.

Uthyrning av lägenheter i andra hand
Uthyrning i andra hand regleras i Hyreslagen, För att bevilja uthyrning av lägenhet i andra
hand skall särskilda skäl föreligga, t.ex. tidsbegränsade studier eller arbete på annan ort. En
andrahandsuthyrning beviljas normalt i högst sex månader av Kragsta Drifts AB. Vid
ansökan om längre tids andrahandsuthyrning eller vid speciella ärenden fattas beslutet av
VD