Jordbruket

Jordbruket omfattar ca 800 ha aktivt brukad mark fördelat på drygt 100 skiften som sträcker sig från Finsta i söder till Söderbykarl i norr inom ett avstånd av ca 30 km.

Huvuddelen av åkermarken ligger inom Roslagens moränlerområde som kännetecknas av lättbrukade och kalkrika jordar men väldigt stenbundna. Växtodlingen sker plöjningsfritt och den 8-åriga växtföljden är spannmålsdominerad med ärtor eller raps som avbrottsgröda vart fjärde år.

Skörden torkas och lagras i egen regi och används i huvudsak som foder till gårdens egna slaktsvinsuppfödning fördelat på 3200 platser i Kragsta och 1500 platser i Finsta.

Nyinvesteringar

Suggstall:

Ett nytt suggstall har uppförts på vår jordbruksfastighet i Finsta för att stärka vår konkurrensförmåga. Denna investering möjliggör att vi kan hålla åkrarna brukade då spannmålen går till foder åt grisarna och gödseln återförs till åkrarna, vilket är bra för grödorna som växer där.

Panna:

En ny fastbränslepanna har uppförts på vår fastighet i Finsta vilket innebär att behovet av eldningsolja till uppvärmning samt spannmålstorkning helt försvinner.

Satelitbrunn:

En satellitbrunn för gödsel har uppförts på vår fastighet i Vämlinge. Transport av gödsel kan därmed utföras på vintern och finns nära åkrarna när det är dags att sprida ut gödseln.